foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Našim zákazníkom ponúkame: 1. Korektúry slovenských textov a webových stránok 2. Prepisy rôznych textov 3. Plnenie e-shopov 4. Registráciu webových stránok do slovenských katalógov 5. Pridávanie inzercie 6. Základnú SEO optimalizáciu webových stránok

Jazykové korektúry

a webové služby - úprava textov a ako na to...

Facebook

SFbBox by website

Odber noviniek

REKLAMA

Reklamné odkazy

Autosedačky s Isofix
Detské autosedačky s Isofixom.
Hliníkové disky
Hliníkové disky.

Kto je online

Na stránke je 3 hostia a nikto prihlásený

1. Vyhotovená  zákazka  má  nedostatky, ak nebola poskytnutá riadne a včas, v súlade s objednávkou. Zákazka nebola poskytnutá riadne, ak nebola vyhotovená v zodpovedajúcej gramatickej, štylistickej alebo významovej kvalite, v ostatných prípadoch sa má za to, že zákazka bola vyhotovená riadne.
2. Reklamácia  sa  uplatňuje  písomne  bez  zbytočného  odkladu,  najneskôr však do 14 dní odo dňa preukázateľného prevzatia zákazky. Uplynutím tejto lehoty zanikajú nároky objednávateľa zo zodpovednosti za nedostatky vykonanej zákazky.
3. Reklamácia musí obsahovať záznam o objednávke alebo číslo objednávky,  obsah  reklamovanej  zákazky,  opis  a  počet  reklamovaných  nedostatkov alebo iných skutočností, na základe ktorých objednávateľ zákazku reklamuje.
4. Dodávateľ sa k písomnej reklamácii vyjadrí do 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia reklamácie; pri zákazkách väčšieho rozsahu môže byť táto doba na základe uváženia dodávateľa primerane predĺžená.
5. Ak dodávateľ uzná reklamáciu objednávateľa za odôvodnenú, zabezpečí na vlastné náklady jej nápravu. V takomto prípade má objednávateľ nárok na zľavu z ceny zákazky, a to maximálne vo výške 10 % z výslednej ceny zákazky.
6.  Ak  dodávateľ  uzná  reklamáciu  objednávateľa  za  odôvodnenú  a  nejde o nedostatky uvedené v druhej vete bodu 1 tohto článku, alebo objednávateľ ponúkanú korektúru neakceptuje, je mu poskytnutá zodpovedajúca zľava z ceny zákazky. Výška zľavy závisí od odborného posúdenia dodávateľom.
7. Nedostatky v korektúre, ktoré boli po upozornení objednávateľa odstránené pred zahájením reklamačného konania, nebudú dôvodom pre zníženie dohodnutej ceny.
8. Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky spôsobené v dôsledku porušenia povinností objednávateľom a/alebo za chyby a nedostatky spôsobené dodržiavaním pokynov objednávateľa.
9. Dodávateľ zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú chybami zákazky, a to maximálne do výšky ceny zákazky.

 

 

Copyright © 2020 Korektúry a webové služby - úprava textov a ako na to. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies