foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Našim zákazníkom ponúkame: 1. Korektúry slovenských textov a webových stránok 2. Prepisy rôznych textov 3. Plnenie e-shopov 4. Registráciu webových stránok do slovenských katalógov 5. Pridávanie inzercie 6. Základnú SEO optimalizáciu webových stránok

Jazykové korektúry

a webové služby - úprava textov a ako na to...

Facebook

SFbBox by website

Odber noviniek

REKLAMA

Reklamné odkazy

Autosedačky s Isofix
Detské autosedačky s Isofixom.
Hliníkové disky
Hliníkové disky.

Kto je online

Na stránke je 17 hostí a nikto prihlásený

Najčastejšími chybami pri písaní číslic je nesprávne umiestnenie medzier či nesprávne členenie

Najčastejšími chybami pri písaní číslic je nesprávne umiestnenie medzier či nesprávne členenie. Problémy vedia urobiť aj radové číslovky, najmä tie, ktoré sa píšu slovom. Uvádzame stručný prehľad písania čísloviek, dátumov, telefónnych čísel či bankových účtov.

1. Písanie číslic

Arabské číslice – píšeme 0 – 1. Nulu nenahrádzame písmenom O, len v prípade, ak ju nemáme na klávesnici, jednotku môžeme nahradiť malým písmenom l.
Rímske číslice – píšeme veľkými písmenami abecedy, ak ide o radovú číslovku, dávame za ňou bodku.
Kladné čísla – pred číslicou píšeme znamienko plus (+), medzi číslo a znamienko medzeru nedávame.
Záporné čísla – pred číslicou píšeme znamienko mínus (-), medzi číslo a znamienko medzeru nedávame.
Desatinné čísla – oddeľujeme len desatinnou čiarkou. V mnohých prípadoch sa používa bodka, čo je nesprávne. Ak v riadku za sebou nasleduje viac desatinných čísel, od seba ich oddeľujeme bodkočiarkou s medzerou. Za desatinnú čiarku medzeru nepíšeme, píšeme rovno číslo.
Radové číslovky – za číslom píšeme bodku, za ktorou nasleduje vždy medzera.

Číslovky vyjadrené číslom

Čísla, ktoré majú viac ako tri číslice vľavo alebo vpravo od desatinnej čiarky, sa členia do trojíc a oddeľujú sa medzerou.

Štvormiestne čísla vo vetách alebo v letopočtoch sa píšu bez medzery.

Príklad písania číslic:

12 345,678

95 550 000

2 555,201

Dostal odmenu 2 000 eur. Rok 2000 je posledným rokom druhého tisícročia.

Číslovky vyjadrené slovom

Číslovky, ktoré píšeme slovom, píšeme dohromady v základnom tvare, napr. dvadsaťdva, dvestotridsať. V zložitých prípadoch kvôli prehľadnosti oddeľujeme tisícky, stovky a desiatky s jednotkami:

7 283 – sedemtisíc dvesto osemdesiattri.

V číslovkách (vyjadrených slovne) od 21 vyššie píšeme jednotky oddelene od ostatnej časti:

  • pri skloňovaní základných čísloviek: stodvadsiati štyria muži; dvadsiatim piatim ženám,
  • v radových číslovkách: stodvadsiaty štvrtý účastník výberového konania; smernica, ktorou sa stodvadsiaty siedmykrát mení…

Pozn.:

Treba si ale dávať pozor pri rozlišovaní radových a základných čísloviek. V pádových príponách základných čísloviek sa vždy píše mäkké „i“:

stretnú sa so siedmimi predstaviteľmi

poskytnú ubytovanie ôsmim deťom.

Číslovky označujúce počet stoviek a tisícov sa píšu spolu: dvetisíc, dvestosemdesiatštyritisíc. Spolu sa píšu aj radové číslovky zložené z jednotiek, stoviek a tisícok: stotretí; tritisícdruhý.

V číslovkách označujúcich milióny, miliardy, bilióny, biliardy atď. tieto výrazy píšeme oddelene:
štyri milióny, tri miliardy...

Spolu sa píšu aj zložené prídavné mená s číslovkou, resp. vyjadrené zlomkami v prvej časti:
trojročný; štvorramenný; poldruhakilový; dvaapolizbový.

Pri uvádzaní súm v jednotlivých menách číslica vždy predchádza skratku meny: 5 000 000 eur.

2. Písanie dátumov

V úradných textoch sa mesiace v dátumoch vypisujú vždy slovom: 8. júna 2013. Výnimku tvoria dátumy v tabuľkách, kde sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu vždy nechávajú po interpunkčných znamienkach medzery.

Vzostupné písanie dátumov:

Jednotlivé údaje oddeľujeme medzerou. V prípade potreby medzery môžeme vynechať, prípadne sa rok môže písať v skrátenom tvare. Bodku však vynechať nesmieme. Za rokom bodku nepíšeme:

09. 03. 2013

09.03.2013

09.03.13

Zostupné písanie dátumov:

Používame v medzinárodnej korešpondencii. Rok, mesiac a deň sa píšu základnými číslovkami, medzi jednotlivé údaje sa vkladá spojovník. V prípade potreby sa môže skrátiť rok alebo vynechať spojovník:

2013-03-09

13-03-09

20130309

130309

Dátum vyjadrený číslom aj slovom:

Deň píšeme radovou číslovkou s bodkou a mesiac slovom (väčšinou v 2. páde), rok číslovkou. Ak pred dátumom píšeme miesto, čiarku nedávame.

8. júla 2013

Bratislava 8. júla 2013

Pri písaní dátumu vo vetách je zbytočné pridávať pred dátum výrazy ako: dňa, zo dňa, pretože už samotné čísla vyjadrujú konkrétny deň uvedeného mesiaca a roka.

3. Písanie časových údajov

Pri písaní časových údajov sa medzi celými hodinami a minútami píše bodka, nie čiarka ani dvojbodka (potom nasleduje značka h alebo skratka hod.): 18.30 h alebo 18.30 hod.

Medzi časovým údajom a značkou jednotky je medzera.

V medzinárodnej korešpondencii píšeme dvojmiestne čísla, ktoré sú oddelené dvojbodkou bez medzery:

13:30:45 h

00:06:0:10 h

09:30 h

08:30 h

40:40 min.

Vo vetách píšeme čas bez nuly na začiatku, medzi hodinami a minútami píšeme bodku. Jednotky času môžeme písať aj slovom:

Začiatok stretnutia je o 9.00 h, desiatová prestávka bude od 10.00 – 10.30 h. Doba varenia je 20 minút.

Ukážky písania času pri športových výkonoch:

02:45:23,123 h = 2 h 45 min. 23,123 s

13:08,75 h = 13 h 6,75 min. (13 h 6 min. 45 s)

07:35,43 min. = 7 min. 35,43 s

4. Písanie telefónnych čísel

Číslo sa uvádza v jeho medzinárodnej podobe. Pred medzinárodnú predvoľbu sa pridáva znak „+“ (bez medzery). Za medzinárodnou predvoľbou a medzerou nasleduje celé číslo vrátane regionálnej predvoľby:

Tel. +32 22956513
Fax +32 22956505

Telefónne čísla sa členia na dvojmiestne skupiny, nepárny počet číslic sa uvádza trojmiestnym číslom na začiatku.

Príklady písania telefónnych čísel a čísel mobilných telefónov:
123 45

12 34 56

123 45 67

12 34 56 78

0842/123 45

095/123 45 67

07/12 34 56 78

00421/123 45

00421/123 45 67

00421/12 34 56 78

0901 123 456

0903 654 321

0905 333 333

0901 123 456

0903 654 321

 

5. Písanie čísel bankových účtov

Čísla bankových účtov píšeme bez medzier. K číslu môžeme pridať kód pobočky banky so spojovníkom alebo ho môžeme od čísla oddeliť lomkou bez medzier:

bankový účet Tatra banka 1234567899

bankový účet Tatra banka 12356-1100

bankový účet 123456789/1100

6. Peňažné sumy

€ 12345,60

€ 12 345,60

€ 12.345,60

€ 500,00

€ 500,-

Cena za ubytovanie je 1 265 €.

Zaokrúhlené celé čísla a približné hodnoty sa píšu bez desatinných miest.

Predpokladané náklady (v tis. eur): 1 500

Spôsobená škoda je 14 562 eur.

 

Zdroj: STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností
Foto: freedigitalphotos.net

Komentárov   

nurmalin
-1 #2 Niečo mi unikánurmalin 2013-07-08 15:04
Ahaaaa, už chápem. Unikli mi desiatky :)
Citovať
nurmalin
+3 #1 Niečo mi unikánurmalin 2013-07-08 15:03
Zdá sa mi, že toto

- v radových číslovkách: stodvadsiaty štvrtý účastník výberového konania; smernica, ktorou sa stodvadsiaty siedmykrát mení…

a toto

Spolu sa píšu aj radové číslovky zložené z jednotiek, stoviek a tisícok: stotretí; tritisícdruhý.

si odporuje.
Citovať

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Copyright © 2020 Korektúry a webové služby - úprava textov a ako na to. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies